Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
1094
75d05c787d5806a05419159a61267254
Tillbaka

Vårmöte 29/3

Medlemmarna i Söderby Golfklubb kallas härmed till vårmöte 2012-03-29 kl.18.30


Plats: Rudbeckssalen (rum C11), Patologen, Ingång C5, Gluntenområdet mitt emot Akademiska Sjukhuset.

Möteshandlingar finns tillgängliga hos Jahn Johnsson ( se hemsidan under Medlemssidor/Styrelse/Personer) en vecka före mötet.

OBS! Motioner skall vara klubben tillhanda senast 2012-03-14 under adress Söderby Golfklubb Box 11, 751 03 Uppsala eller via mail till jahn.johnsson@bredband.net

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande för mötet.

5 Val av sekreterare för mötet.

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11 Fastställande av budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor (information och diskussion). Utdelning av stipendium från Ingas Minne.

Korrigering och komplettering av klubbens stadgar enligt tvingande beslut av SGF Följande stadgar har fått ny eller korrigerad lydelse: § 1, 8, 9a, 20, 22, samt 26

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen


 

Kommentarer

Du har inte behörighet att läsa och skriva kommentarer.
51